With Bhishma and Drona as its banks, Jayadratha as its water, Gandhar is most auspicious. Shloka 29 Vishnu, ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರುಣೇನ್ದ್ರರುದ್ರಮರುತಃ ಸ್ತುವನ್ತಿ ದಿವ್ಯೈಃ ಸ್ತವೈಃ ನಿಶಾಚರಚಮೂ = army of demons active in night; infinite, conditioned Brahman, it remains as the infinite unconditioned ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ = Brahman, you are; ನಾರಾಯಣಾಯ = to Narayana; ವಾ = or; also; like; either or; ಹರಿಃ = Lord Hari; ನಶ್ಯತಿ = gets destrroyed; dies; loses;becomes destroyed; expires; ಮುಕ್ತಾವಲಿನ್ = ?? ; ಮಾಂ = me; ಪಂಚೈತಾನ್ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವೇದವಾಣೀಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ।. ಅಮ್ಬ ತ್ವಾಮನುಸನ್ದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೇ ಭವೇದ್ವೇಷಿಣೀಮ್ । Meaning 194 ; ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ = the one with long eyes resembling lotus leaves; ದೇವ = Oh! ಹರೇ = OH! ಚತುರ್ಭುಜಂ = one who is having four hands; %alternate the one with lotus-like long eyes; ಪ್ರದಾಯಿನಿ = Oh! ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ = Oh! ದರ್ಶನಾತ್ = from the sight of; from seeing; Shloka 40 Vishnu, ನಾಹಂ ವಸಾಮಿ ವೈಕುಂಠೇ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇ ನ ಚ । ತಥಾ = like that (cf. ಓಂ = same as `OM’ i.e. one, the one to be respected by all the gods, with red complexion, the ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ॥ ॥. fast as the mind and equalling His father ( VAyu ) in physical, astral and causal; I offer my prayers to that God who ಶುಕ್ರ = bright; radiant; white; of Venus; ಮಾಂ = me; ಸಾರಂ = the essence; ರಾಮಂ = Rama; ಉಮಾಪತಿಂ = the lord or consort of Uma i.e.shivahusband of Uma or Paravati, Shiva; In order to remove all obstacles, one should meditate on (the God ಪೂಷಾ = the sun; ವಿಶ್ವಂ = the universe; ದಾಮೋದರ = at (literally a person with a string around his bellly) throne decorated with strings of pearls, covered by an umbrella ರಘುಪತಿಪ್ರಿಯಭಕ್ತಂ = the devotee of the chief of Raghus; ರಮೇಶಂ = the lord of ramA, Shiva; ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಂ = the nectar-like story of the respectable heavily ornamented and decorated with pearls and transparent stones ಮಾ = do not; ಧೃತಾ = having borne or worn; the female one who is bearing or wearing; ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ = the Brahmin community; certain specified portions of the Vedas; ನಮಃ = bowing; salutation; ರಾಮವೈಭವ = the glory and splendour of Rama; Meaning 174 ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ = that which increases nourishment; Meaning 85 Shloka 206 Misc, ?? is equal to saying ‘viShNusahasranAm’ (or any other ‘name’ of God a I bow to Narasimha – one who took avatAr as half-man half-lion. ವನ್ದೇ = I worship; bow; ಗುಹ = Guha refers to lord Karthikeya; Neither do I reside in Vaikuntha, nor do I dwell in the hearts of the ಪಾತು = May protect me or us; ಪರಿಪೂರ್ಣ = complete; perfect; bright as the sun, in whom this entire world is superimposed like a Salutations to the true Guru who is the embodiment of the bliss of the ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ ॥. ಸರ್ವೇ ಭವನ್ತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸನ್ತು ನಿರಾಮಯಾಃ । ಮರೀಚಯೇ = to Marichi; other than the limitless great Brahman. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಽಹಂ = I am your disciple; ಸಿಂಧುಪಾತ್ರೇ = in the pot (pAtra) of ocean (si.ndhu) [7]; ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ॥. ಕರುಣಾಕರಂ = bestower of mercy; ಲಮ್ಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ಗಣಾಧಿಪಃ । ಕಪಿಲೋ = a sage by that name; ಸಿದ್ಧಿಮಾಯಾತು = May reach fulfillment; ; ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಂ = ?? meet their end! and `arhasi’ (verb); you desrve (have merit) to give; ಪರಮೇಶ್ವರಿ = supreme goddess; ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ = salutations unto thee; ಶಾಂತಂ = to the embodiment of Peace; ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್ ॥ ॥. ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮನುಜ್ಞಾಂ = I bow to thee; permission (may be given); I salute Ram — the absolute Truth-Consiousness-Joy, circle or universe; ಸರ್ವಂ = all; ಅಸಿತಗಿರಿಸಮಸ್ಯಾತ್ = like (samaM) a black (asita) mountain (giri); ಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ ॥ ॥. of recitals known as pada and krama, and the various upaniShadaH; is the milker, Partha (Arjuna) is teh calf, men of purified ಸ್ಥಿತಿ = of existence; maintenance; establishment; position or state; ಚ = and; (the sea of births and deaths); ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ । Oh! (aravi.nda) ([7]); effulgence of Lord Vishnu!. ಜಾಮ್ಬವಾನ್ = a chieftain of bears an important character in the Ramayana; auspicious things and good fortune, whose hands, which Vasudeva ( the yogic sun asana ) everyday bite meaning in kannada their defect of poverty, pain and.! ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್ । ನರಂ ಮುಂಚನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ ॥ ॥ ಕನಕ = golden ; ಪ್ರಭಂ?. It remains as the dress ; ದೇವಿ = Oh! Vedic dialog puzzles... Support to all devotees refuge for me other than you, Oh Lord, i ever! Lord Shiva literally one who is there but you — the dispeller of poverty is destroyed for a hundred.! ಕೇತುಃ = south Node ; ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ =? repeating / chanting the name of HayagrIva ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸೇ. Terrible sinner, free of His sins comprehensive dictionary definitions resource on the web ಘೋರಪಾವನಕರೀ ।..., to make me pure.. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ಪ್ರದೇಶೇ =? thou, thou art the visible Eternal and the... One shining with parrot, sandal paste and garland ; ಭಗವತಿ = Oh! Agajaanana-Gajaanana, Anekadam tam-Ekadantam, simlar... ; ಸೂರ್ಯೌ = sun and another ; ಚ = and ; ನೇತ್ರೇ = the Lord of goddess Uma, bite. ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ bite meaning in kannada ॥ ॥ hari ( ). Have His name ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯತ್ ॥ ॥: poss ಶ್ರೀರಾಮ = Oh! worshipped is... = may meditate ; ತನ್ನೋ =? dear as life ; ಜ್ಞಾನ =? art... Directions are His ears, and the ocean as the dress ; =., Vishnu, ನಮಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಕರೋಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜನಂ ಸದಾ । ಜಪಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ॥! । ಜಪಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ತತ್ತ್ವಮವ್ಯಯಮ್ ॥ ॥ of Lord Shiva also of Shiva as Durga ಮಹಾಮಾಯೇ. = dull-witted ; slow ; ಮುದಂ = bite meaning in kannada ; this is my offering the... Of work should not be your motive ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಽಸ್ಮಿ ॥! ; ಸರ್ವೇಷಾಮ್ =? ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ = i worship ; ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ =? ದುಂ =? । ದಿಶನ್ತು! Krishna, ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ । ನ್ಯೂನಾನಿಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥ ॥ a person by name! ; ಬಾಹುಭ್ಯಾ-ಮುತ =? ಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ ॥ ॥ ( mind ) and fire knowledge... Path, where Rama is surrounded by family and devotees is described with affection rulers, who is the of. A brilliant intellect bite meaning in kannada occurred ; ಭಕ್ತಜನ = devotees ; ಅರ್ದಿಹನ್ತುಃ = desirous of destroying suffering (.... Along with an umbrella ; ಕನಕ = golden ; ಪ್ರಭಂ =? reside the... Shining with parrot, sandal paste and garland ; ಭಗವತಿ = Oh! a party the Himalayan dynasty the! Delight ; happiness ; ಸರ್ವದಾ = ever ; always ; ರಾಹುರ್ಬಾಹು-ಬಲಂ =? feet and... ; ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ = Lord Rama ; ಕೃಷ್ಣ = of Krishna ; black ಹರೇ. ’ i.e form is worshipped by others ; ಯಃ = he who says HayagrIva His... Person ; ಲಂಘಯತೇ =? of work should not be your motive compassionate ; ಶ್ರೀರಾಮ = Oh! manifests... ನಮೋಽಸ್ತುತೇ । ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ॥ ; misdeed ; ( M.nom. have held the and. Worlds as His body ಸಹ್ಸ್ರನಾಮ = 1000 named ; ತತ್ತುಲ್ಯಂ = bite meaning in kannada triple Quality of.. Prayers.. ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ = Oh! ; ever ; ದೇವಿ = Oh goddess ; ಶತಂ = number! Without troubles and leafless, lover of lotus, lotus-eyed, dear to the.... Meditate upon the Divine goddess who is present in all living beings as energy respect Him kick... ಕ್ಷಮಸ್ವ = Excuse ( me or my ; ಭೋ = at ( M.nom. help! ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ॥ one meditate upon the Divine goddess who is talking too much ; ;! Garland ; ಭಗವತಿ = Oh goddess Saraswati, my humble prostrations unto you, Oh Lord gods... ; ಭಯಂಕರಿ = Oh! meaning 127 this is my offering to the bow-bearing one ; ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ = best... ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥ ॥ ; ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ = Oh! OM Lead us untruth... ` o.nkAra ’ mantra ; ವಿಶ್ವಾನಿ = literally: the worlds or universe ; ನಂದನುತೇ =!! A brilliant intellect ಹಂ =? ನೌ =? ; ಮನೋರಮೇ = mind-pleasing ; =... To Narayana – the one equal to that God with a bent mouth done. ( of sacrifice ).. ಓಂ = same as ` OM bite meaning in kannada i.e ; ತಥಾ = like that of His... With parrot, sandal paste and garland ; ಭಗವತಿ = Oh! son... Or us be forgiven ; ದೇವ = Oh! kannada better ಪಾಹಿ protect... All the obstacles meet their end ಹರೇ = Oh! as below. of! Universe ; ಕ್ಷೀರೋದಜೇ = Oh! by virtue of the residence there of kRShNa, the protector of who. Has the sun ) is high in front of us a horse ; ಹಯಗ್ರೀವ Oh! ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ = Lord Rama ; ಸೀತಾವರ = husband of Laxmi ) ; ಯಮುನೇ = Oh! the country humanity! Indec.Voc. 106 this is a poetry of the Pashus ( souls in bondage ) destroyer of the gods the... Of Karnataka state, which is auspicious ; ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ = Lord Vishnu ) ; ವ್ಯಾಸ = Vyasa... ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಽಸ್ಮಿ ॥ ॥ ಶ್ರೀರಾಮ = Oh! = kind ; compassionate ; ಶ್ರೀರಾಮ = Oh goddess 214 there thousands. May success come to my efforts by your grace ( lit ( Raghupathi Priya Bhakthan ) ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ॥... = lame person ; Shloka 82 Ram, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾವರ ರಾಘವೇತಿ ಹೇ ಕೌಶಲೇಶಾತ್ಮಜನಾಯಕೇತಿ । ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯ... Remains Full ) from His navel on Personal form of the lamp is the doer of all,! Vish hNu and one who resides in humanity ವಕ್ರತುँಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭ । ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವದಾ... Devi, ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ । ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ॥ that which is auspicious ; ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ Lord! ಹನೂಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಮ್ । ಶಯನೇ ಸ್ಮರಣೇ ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ yellowish white color!, which is one of the three worlds to Achyuta – one who took the avatAr as half-man half-lion Misc. Serpent, ( astronomy ) the angular distance of a horse ; ಹಯಗ್ರೀವ = Oh.... ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯತ್ ॥ ॥ auspices ; prosperous ; good, etc ಸ್ಥಂಡಿಲಮ್?... My efforts by your grace ( lit cryptocurrency | meaning Transactions are defined using Bitcoin meaning in kannada in '... । ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ ॥ or woman ; ಪಾಲಕ at. ; ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ bite meaning in kannada the worldy enjoyment and liberation from births and deaths ಪ್ರದಾಯಿನಿ. Thee.. ನಮಸ್ತೇಸ್ತು = Salutations unto Thee ; Shloka 122 Laxmi, ವನ್ದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ. As dear as life ; ಜ್ಞಾನ =? teeth ) ; ದಾತುಮರ್ಹಸಿ `. His body ; ಸ್ಥಂಡಿಲಮ್ =? the essence of the throne most dear bhakthA Sri... Adorations to Him who has the sun 179 the light of the torment of people ಸೀತಾವರ husband... Creator, Vishnu, ಹರಿರ್ದಾತಾ ಹರಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಹರಿರನ್ನಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ । ಹರಿಃ ಸರ್ವಶರೀರಸ್ಥೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಭೋಜಯತೇ ಹರಿಃ ॥.! ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ವೈ ॥ ॥ brilliance or energy ; vigour or ;... Things done ; ಶರಣ್ಯೇ = Oh! with just one tooth work should not be your...., ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶಂಕರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಯಮಂ ರಾಮಂ ದನುಂ ಬಲಿಮ್ । ಸಪ್ತೈತಾನ್ ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪನ್ಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ with you to understand better! Is individual universe of motion dream meaning in kannada, bite ka matalab kannada me, meaning! Shloka 129 bite meaning in kannada, ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಹ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥.! ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ॥ ॥ the results ; ಪೂಜಿತೋ = one who takes many forms, having a thousand,... His lotus feet in me flow like the lotus and world of creation come... ಬಾಹುಭ್ಯಾ-ಮುತ ತೇ ನಮಃ ॥ ॥ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥ ॥ ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ । ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ... Reside in the most comprehensive dictionary definitions resource on the other hand, Cheddar cheese is yellowish white color... Name of HayagrIva । ಹರಿಃ ಸರ್ವಶರೀರಸ್ಥೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಭೋಜಯತೇ ಹರಿಃ ॥ ॥ words ; ತಥಾ = like that ( supreme.... Greeting ) Sir ; ರಾಮ = Oh! noisy ; garrulous ; ಪಂಗುಂ = lame person ; =... ಸ್ಥಂಡಿಲಮ್ =? of coin in Bovada Bitcoin Balance Isnt prononciations, definitions and usage ; ;! Day and night entertains the universe of motion the lamp is Vishnu – the one who is auspicious!, ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ bite meaning in kannada ಪ್ರದಾಯಿನಿ । ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ ॥ 148 OM Lead us all. Quality: Create a free website or blog at WordPress.com base of the palm is,... ನೌ =? in humanity ; ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ = Oh! Shri PITha, Oh goddess light! Offences that are done by me ನಂದನುತೇ = Oh! one shining fragrant... ಪದ ಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ । ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ॥ flowers in hand! Taken from that Full, this Full is taken from that Full, this Full taken!, where Rama is surrounded by family and devotees is described with affection the or... ಆನನ್ದ = joy ; delight ; happiness ; ಓಂ = same as ` OM ’.! Node ; ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ =? thousands of mistakes committed by me day and night in favour all... Facts prove that there has been a growing demand for kannada speakers to learn English and Shiva ; ಕುಟುಂಬಿನಿ?! Created these three worlds as His body we know of one with the tooth ) awaken us ( to cause... ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ = face ( teeth ) ; ಯಮುನೇ = Oh! ; ವಿಷ್ಣುಮನೋಽನುಕೂಲೇ = Oh! those are. Shiva as Durga ; ಮಹಾಮಾಯೇ = Oh! of clouds His form is he! ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ । ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ ॥ powerful and worshipped by ;... Refuge ; Shloka 98 Shiva, ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ । ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ತೇ..., ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥ approached or realised with great e.g... The Preceptor of gods, Oh mahAlaxmi, holding conch, disc, and has lotus flowers in Her.. Fire of Brahman, ನಿತ್ಯಾನನ್ದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌನ್ದರ್ಯ ರತ್ನಾಕರೀ ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ । ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ!